Acte necesare


arrow PRIMA INSCRIERE TEREN

 • cererea de solicitare informaţii si convenţie;
 • cererea de recepţie si înscriere;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
 • declaratia la legea 677
 • extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
 • actele de proprietate, după caz, in copie legalizata; daca este teren dobandit prin sentinta, se solicita sentinta cu mentiunea definitiva si irevocabila
 • certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

arrow DEZLIPIRE SAU ALIPIRE

 • cererea de solicitare informaţii si convenţie;
 • cererea de recepţie si înscriere;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
 • declaratia la legea 677
 • documentatia cadastrala existenta in copie
 • extras de carte funciara pentru informare;
 • copii xerox după actele de identitate.
 • pentru documentatia de alipire se solicita si certificat de urbanism
 • pentru documentatia de dezmembrare in 3 sau mai multe parcele se solicita certificat de urbanism

arrow INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA

 • cererea de solicitare informaţii si convenţie;
 • cererea de recepţie si înscriere;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat
 • declaratia la legea 677
 • extras de carte funciara pentru informare;
 • copie xerox după planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o construcţie definitiva noua sau se extinde o construcţie;
 • copie legalizata dupa autorizaţia de construire si proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul;
 • certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa;
 • copie xerox după actele de identitate.

arrow RIDICARI TOPOGRAFICE DE MARE PRECIZIE

 • Obiectul ridicarilor topografice îl constituie întocmirea documentatiei si planurilor pentru o anumita suprafata de teren si presupune un ansamblu de lucrari de proiectare, masuratori, calcule si raportare.
 • Definirea detaliilor prin puncte caracteristice. Orice detaliu de planimetrie sau de nivelment, natural sau artificial poate fi definit de o serie de puncte judicios alese la schimbarea de directie a liniilor de contur sau la schimbarea de panta. Punctele caracteristice reprezinta numarul minim de puncte, conditionat de scara si de precizia ceruta, ce permite definirea si reprezentarea pe plan a unui detaliu. In urma acestei operatii figurile neregulate, cu un contur oarecare, se geometrizeaza, liniile sinuoase se transforma în linii frânte ce se reprezinta mai usor pe plan.

arrow PRIMA INSCRIERE UNITATE INDIVIDUALA (APARTAMENT)

 • cererea de solicitare informaţii si convenţie;
 • cererea de recepţie si înscriere;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
 • declaratia la legea 677
 • certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa cuprinda valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
 • Copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.
 • Extras cartea funciară a terenulu si condominiului in care este UI
 • Contractul de vanzare cumparare al UI care se doreste a fi intabulat.
 • Proces verbal de predare primire a locuintei; Daca cumpararea s-a facut in rate, este necesar si contractul de imprumut; Dovada sau adeverinta din partea societaii care a acordat imprumutul, ca imprumutantul si-a achitat toata valoarea imprumutata.
 • Declaratie notariala din partea proprietarului(proprietariilor), ca nu au mai solicitat intabularea, ca nu e grevat de sarcini si ca nu este scos din circuitul civil
 • Schita apartamentului (de la constructor/arhitect)

arrow RELEVEE PENTRU CASE SI APARTAMENTE

 • Măsurarea, desenarea și reprezentarea la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv.
 • Schiță în care sunt reprezentate la scară aceste elemente.
 • Suprafata utila: este suma tuturor suprafeţelor încăperilor, fara a lua in considerare grosimea peretilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare si de circulaţie din interiorul locuintei. Nu se includ: suprafaţa logiilor si a balcoanelor, pragurile, golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nişele de radiatoare. În cazul locuinţelor duplex, rampa nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.
 • Suprafata construita: este suma tuturor ariilor sectiunilor orizontale (planurilor) ale tuturor nivelurilor cladirii, delimitate de conturul exterior al anvelopei cladirii. Nu sunt luate in calcul suprafetele aferente treptelor exterioare, cele ale teraselor neacoperite, suprafetele curtilor interioare mai mari de 4 m2 sau ale curtilor de lumina sau de acces.
 • Suprafata construita desfasurata: este suma suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele parţilor comune ale clădirilor (spalătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei. În cazul încălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie.
 • Nu sunt cuprinse suprafeţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct, podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite

arrow PLANURI DE AMPLASAMENT

 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil realizata pe baza unor masuratori topografice executate de o persoana autorizata. Cuprinde: schita terenului, coordonate punctelelor, suprafata imobilului, categoria de folosinta, adresa bunului imobil, date referioare la constructii (daca este cazul) si mentiuni in ceea ce priveste terenul si/sau constructia.
 • Este parte a unei documentatii de cadastru si este avizat de oficiu de cadastru.

arrow ATRIBUIRI DE NUMAR CADASTRAL

 • cererea de solicitare informaţii si convenţie;
 • cererea de recepţie si înscriere;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
 • declaratia la legea 677;
 • actele de proprietate (carte funciara);
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

arrow MODIFICARI DE LIMITA

 • cerere de solicitare informaţii şi convenţie;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • extras de carte funciara
 • documentatia cadastrala existenta
 • actele de proprietate ale imobilului
 • planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, sc. 1:200 – 1:5000;
 • hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului. ;

arrow MODIFICARI DE SUPRAFATA

 • cerere de solicitare informaţii şi convenţie;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • extras de carte funciara
 • documentatia cadastrala existenta
 • actele de proprietate ale imobilului
 • planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, sc. 1:200 – 1:5000;
 • hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului. ;

arrow RECTIFICARI DE CARTE FUNCIARA

 • cerere de rectificare carte funciara
 • extras de carte funciara
 • documentatia cadastrala existenta
 • actele de proprietate ale imobilului

arrow SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL

 • Continutul documentelor pentru scoaterea temporara si definitiva a terenurilor agricole situate in intravilan din circuitul agricol . DECIZIA de scoaterea terenurilor din circuitul agricol se elibereaza de catre DADR pe baza unei documentatii care cuprinde :
 • aviz OCPI ( cadastru )
 • aviz ANIF ( imbunatatiri funciare )
 • extras de carte funciara actualizat
 • certificat de urbanism
 • plan de incadrare in zona
 • plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice
 • memoriu tehnic al proiectantului
 • Continutul documentatiei pentru obtinerea deciziei DADR si a OCPI de scoatere a terenurilor situate in extravilanul localitatilor din circuitul agricol :
 • memoriu tehnic
 • extras de carte funciara actualizat
 • certificat de urbanism
 • plan de incadrare in zona
 • plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice
 • memoriu tehnic al proiectantului
 • ordinele de plata de achitare a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar
 • suprafetele pe care este amplasat obiectivul de investitie vor fi prezentate sub forma uniui tabel pe planul de situatie, structurat pe categorii de folosinta
 • planul de situatie va evidentia limita intravilanului aprobat legal
 • planul de detaliu va cuprinde caile de acces, retelele edilitare pe terenurile din incinta propusa
 • in cazul solicitarii unei extinderi intr-o incinta existenta pe plan este nevoie de un plan de urbanism general (PUG ), zonal( PUZ )sau de detaliu si Hotararea consiliului local de aprobare a acestor planuri
 • documentatia pentru incadrarea in clase de calitate intocmita de OSPA ( exista 5 clase de calitate )
 • cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii
 • dupa eliberarea Deciziei de scoaterea terenurilor agricole din circuitul agricol, un exemplar al documentatiei avizate se va pastra in mod obligatoriu la DADR.

arrow AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE

 • Memoriu tehnic, care va cuprinde: metode de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor
 • Plan de incadrare in zona
 • Masuratorile realizate in reteaua de indesire, in format digital
 • Plan topografic (in format analogic si digital la scara de 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului
 • Certificat de urbanism, in copie
 • Extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral, actualizate
 • Dovada achitarii tarifelor legale

arrow TRASARI LIMITE DE PROPRIETATE (TARUSARE)

 • Coordonatele punctelor care urmeaza sa fie materializate in teren.

arrow EXPERTIZE EXTRAJUDICIARE PENTRU INTABULARE PRIN TRIBUNAL

Serviciile noastre

 • Cadastru apartamente
 • Cadastru terenuri intravilane si extravilane
 • Scoatere teren din circuit agricol
 • Dezmembrari, Alipiri, Comasari, Parcelari
 • Planuri de situatie si amplasament
 • Certificate Energetice
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate
 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism


Ne puteti contacta

 • Ing. Iacob Iulian
 • Telefon: 0726180418
 • e-mail: iacob_iulian78@yahoo.com